Kefal > Strefa partnera > Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. DEFINICJE
Sprzedający – KEFAL Kempisty sp.j. ul. Biała 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówie¬nie lub kupująca wyroby Sprzedającego
Konsument – osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), dokonująca czynności prawnej (złożenie zamówienia), która nie jest bezpośrednio związana z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.
Dealer – Pośrednik Handlowy
Strony – Sprzedający i Kupujący
Wyroby – wyroby własne i handlowe odsprzedawane przez Sprzedającego
Produkty – wyroby produkowane przez Sprzedającego
Cennik – aktualny standardowy cennik dla Wyrobów sporządzony przez Sprzedającego
OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedającego
Strata rzeczywista – strata którą Sprzedający poniósł oraz korzyść którą mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła (wartość zamówienia)
WUG – Warunki Udzielania Gwarancji
Opakowania – drewniane palety transportowe o wymiarach 120×100 cm, oznaczone znakiem KEFAL

II. ZASADY OGÓLNE

 1. OWS – stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu Art. 384 i nast. Kodeksu Cywilnego i są stosowane przez Sprzedającego. Stanowią one integralną część umów zamówień i obowiązują obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień.
  W przypadkach nie przewidzianych w OWS zastosowanie ma Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2009 r. Nr 131 poz. 1075 z późn. zm. )
 2. OWS – są podane do publicznej wiadomości w siedzibie Producenta.
 3. OWS – są przekazywane Kupującemu jako załącznik do złożonego zamówienia. W przypadku umowy zawieranej przez Kupującego z konsumentem, Kupu¬jący ma obowiązek zapoznać Konsumenta z postanowieniami OWS oraz WUG.
 4. OWS – są przekazywane Dealerowi jako załącznik do umowy współpracy. Dealer ma obowiązek zapoznać Kupującego z postanowieniami OWS oraz WUG.

III. SIŁA WYŻSZA

 1. Jeżeli zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy (zdarzenia o charakterze przypadkowym bądź naturalnym) Sprzedający jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z umowy i niniejszych warunków ogólnych, czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.
 2. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt.1.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W każdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupującego jest ona ograniczona do rzeczywistej straty.

V. GWARANCJA

 1. Postanowienia gwarancyjne na wyroby są w Warunkach Udzielania Gwarancji dostępnych w siedzibie Producenta.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego wynosi min. 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Kupującego. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 30 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy strony ustalą inaczej) i wynikłej z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Producenta do realizacji zamówienia.
  W przypadku produkcji towaru nietypowego czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony. Przy zamówieniach na elementy łupane okres realizacji wynosi min. 3 tygodnie.
 2. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie lub zwłoki w odbiorze Wyrobów dłuższej niż 14 dni od daty, w której Sprzedający poinformował Kupującego o dostępności towaru na magazynie.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Wyroby odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad jawnych. Odbiór Wyrobów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedającego oznacza utratę praw Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Wyrobów.
 2. W momencie odbioru Wyrobów wszelkie ciężary związane z Wyrobami, wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Wyrobów przechodzi na Kupującego.
 3. Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub po-przez przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedającego.
 4. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedającego do miejsca wskazanego przez Kupującego, a miejsce wydania Wyrobów jest inne niż siedziba Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do odbioru jakościowego i ilościowego Wyrobów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowanym przez Sprzedającego.
 5. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Sprzedającego Kupującemu z określeniem terminu i sposobu płatności należności za Wyroby. Za datę płatności Strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto lub do kasy Sprzedającego.
 6. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedającemu przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
 7. Po upływie terminu płatności Sprzedający ma prawo wstrzymać wydawanie Wyrobów Kupującemu, a wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedającego z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez Kupującego w zwłokę, pozbawiają Kupującego możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedającego wobec Kupującego lub skorzystania przez Sprzedającego z innych uprawnień, o których mowa powyżej.
 8. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj palety transportowe po-zostają one własnością Sprzedającego. W przypadku opóźnienia w płatnościach Sprzedający może skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych, a nie zapłaconych Wyrobów i opakowań. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez Sprzedającego w ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania.
 9. Pracownik Działu Sprzedaży Sprzedającego może odmówić realizacji zamówienia jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa Kupującego, która może wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone Wyroby lub zapłata będzie dokonana z opóźnieniem, w szczególności gdy Kupujący wcześniej nie dotrzymywał terminów płatności lub istnieją podstawy do wytoczenia przez Sprzedającego powództwa przeciwko Kupującemu albo Sprzedający wszczął przeciwko Kupującemu postępowanie na drodze sądowej, w szczególności w związku z nie wywiązywaniem się przez Kupującego z obowiązków umownych wobec firmy Sprzedającego, jak również Kupujący został postawiony w stan upadłości bądź jest wobec niego prowadzone postępowanie naprawcze
 10. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym trans-portem, zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu przed odbiorem podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane:
  imię i nazwisko kierowcy,
  serię i numer dokumentu tożsamości
  numer rejestracyjny pojazdu,
  numer i datę zamówienia
  rodzaj i ilość towaru, który podlega odbiorowi.
  Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem tożsamości na żądanie Sprzedającego.
 11. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego.
 12. Sprzedający ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie nie posiadającej wymaganego upoważnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedającego za koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia w szczególności koszty składowania Wyrobów.
 13. W przypadku, gdy Sprzedający dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego przez Kupującego, obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Wyrobów.
 14. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego brak jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedający ma prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu Kupującego na koszt i odpowiedzialność Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego.
 15. Sprzedaż kostki brukowej prowadzona jest na pełne jednostki paletowe (ilość m² zależna od wzoru)
 16. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m2. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych, bądź zakup brakującej ilości.
 17. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m2 układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnie zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne docinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej posiadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi od 3 mm do 5 mm.
 18. Elementy łupane są poddane procesowi łamania betonu. Każdy element jest niepowtarzalny a jego różne powierzchnie są naturalnym efektem tego procesu i nie stanowią podstaw do reklamacji. Różnice w kolorach oraz wykwity wapienne wynikają z naturalnych surowców mineralnych wykorzystanych do produkcji i nie stanowią podstawy do reklamacji.
 19. Zaleca się montaż ogrodzenia z pustaków jednej partii produkcyjnej. Zaleca się impregnację el. ogrodzeniowych celem zabezpieczenia przed zabrudzeniem etc.
 20. Szczegółowe informacje dotyczące montażu elementów łupanych można znaleźć w instrukcji montażu ogrodzenia łupanego. W przypadku wadliwego montażu ogrodzenia, niezgodne ze sztuką budowlaną Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewent. szkody.
 21. Elementy łupane są pakowane na kaucjonowanych paletach transportowych, których kaucja jest doliczana na fakturze z towarem.
 22. Kaucja za palety jest doliczana do faktury lub paragonu wystawionej Kupującemu w wysokości 40,00 + 23% VAT/ szt.
 23. Rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dotyczą tylko i wyłącznie opakowań nieuszkodzonych, zwróconych w terminie. Termin zwrotu opakowań wynosi 60 dni od daty wydania z magazynu.
 24. Przekroczenie terminu zwrotu opakowań skutkuje nie przyjęciem opakowań oraz nie zwróceniem pobranej kaucji.
 25. Kupujący przy zwrocie palet musi okazać dokument zakupu paragon lub fakturę.
 26. W przypadku zwrócenia opakowań w terminie Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie wystawić fakturę Sprzedającemu na zwróconą ilość.
 27. Opakowania zwracane są na koszt Kupującego. Przy realizacji dostaw na inwestycje istnieje możliwość odbioru opakowań przez auto dostarczające wyroby betonowe na budowę. W żadnym wypadku zwrot nie może powodować dodatkowych kosztów usługi po stronie Sprzedającego, chyba że Kupujący akceptuje uregulowanie powstającej należności. Opakowania powinny być uporządkowane i złożone w sposób możliwy do odebrania przez Kierowcę. Kierowca wraz z osobą upoważnioną do wydania opakowań, dokonują kontroli ilościowej i jakościowej. Kierowca wpisuje ilość zwróconych palet na dokumencie WZ i parafuje z Klientem zwróconą ilość.
 28. W spornych kwestiach, prawem właściwym jest prawo polskie.
 29. Wszelkie zmiany OWS wymagają formy pisemnej.
 30. Gwarancją nie są objęte produkty pozagatunkowe.
 31. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, za skutki wynikające z niewłaściwego podania w zamówieniu danych, uniemożliwiających poprawną realizację zamówienia.
 32. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy, Strony poddadzą do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
 33. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz OWS, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI NA WYROBY BETONOWE W FIRMIE KEFAL Kempisty sp.j. ul. Biała 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

KEFAL gwarantuje Kupującemu jakość sprzedawanych wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia. Sprzedawane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów krajowych określonych w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.”
KEFAL wystawia Deklarację Właściwości Użytkowych wyrobu na prośbę Kupującego. Na każdej palecie/opakowaniu znajduje się „etykieta” zawierająca dane o dokumencie odniesienia, na zgodność z którym produkowany był wyrób oraz o właściwościach i klasach wyrobu.

 1. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez KEFAL wynosi 3 lata.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
 3. KEFAL jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadach wyrobów w chwili zawarcia umowy.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy wyrób zostanie wymieniony na nowy wolny od wad lub w uzgodnieniu z Kupującym przeceniony i przekwalifikowany na wyrób pozagatunkowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z jego wbudowaniem do czasu poinformowania KEFAL i ustalenia toku dalszego postępowania. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.
 6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi KEFAL o ujawnionych wadach w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
 7. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania wyrobu Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów (punkty dealerskie) lub bezpośrednio w dziale sprzedaży KEFAL. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji przez KEFAL warunki usunięcia szkody zostaną określone na piśmie za obustronnym porozumieniem.
 8. Nie podlegają gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia:
  • odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu dopuszczone przez odpowiednie normy,
  • wykwity wapienne w postaci białego nalotu,
  • odchylenia w jednolitości faktury warstwy wierzchniej,
  • odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmiennością surowców,
  • występowanie niewielkich wypływek na krawędziach wyrobów bez fazowych,
  • różnice w odcieniach pustaków i daszków betonowych (nieznaczne) – które nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają następujące czynniki: kolor kruszyw, temperatura, wilgotność itp.
  • pory – niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji,
  • mechaniczne uszkodzenia (nieznaczne) – otarcia, rysy, odpryski powstałe podczas załadunku, transportu i rozładunku.
 9. Wyroby nie pełnowartościowe, tzw. wyroby niezgodne nie są objęte gwarancją.
 10. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia wyrobów powstałe w wyniku:
  • niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
  • niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,
  • niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów,
  • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów,
  • niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów,
  • niewłaściwego montażu elementów ogrodzeniowych,
 11. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
  • pisma reklamacyjnego.
  • oryginału dowodu zakupu wyrobów.
  • etykiet wyrobów załączonych do palet.
 12. Gwarancją nie są objęte wadliwe wyroby w ilości nie przekraczającej 1% zamówienia. Jest to ilość wadliwych wyrobów uwzględniona w cenie, która może ulec uszkodzeniu podczas pakowania, transportu itp.
 13. W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o mianie kodeksu cywilnego (DZ. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1146).
 14. Szczegóły dotyczące sprzedaży można uzyskać w Ogólnych Warunkach Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej w siedzibie firmy.
 15. Elementy łupane są poddane procesowi łamania betonu. Każdy element jest niepowtarzalny, a jego różne powierzchnie są naturalnym efektem tego procesu i nie stanowią podstaw do reklamacji.
 16. Sposób montażu ogrodzeń z elementów łupanych przedstawia Instrukcja Montażu Ogrodzenia dostępna w siedzibie firmy. Niewłaściwe wykonanie ogrodzenia (niezgodne z instrukcją) prowadzi do jego zniszczenia, co pozbawia Nabywcę praw do gwarancji na wyrób. Ogrodzenie to można stosować wyłącznie do wznoszenia na wysokość 2,20 m od poziomu przylegającego terenu. Reklamacji nie podlegają również wyroby uszkodzone podczas klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków losowych oraz podczas wiatrów przekraczających 22 m/s.
 17. W chwili stwierdzenia wad elementów ogrodzenia betonowego Nabywca zobowiązany jest wstrzymać pracę przy budowie konstrukcji i składa reklamację. Przedstawiciel firmy KEFAL dokonuje oględzin na miejscu planowanego wbudowania produktu. W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji producent zobowiązany jest do wymiany wadliwych wyrobów w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie. Producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w momencie gdy Nabywca wiedział o wadzie wyrobu w chwili jego odbioru lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża jego parametrów użytkowych.
 18. Parametry techniczne spełniają wymagania norm:
  PN-EN 1339:2005 /AC:2007 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
  PN-EN 1338:2005 /AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
  PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań
  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004; „Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.”
  PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych Cz.3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
  PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Wyroby są sprzedawane na zwrotnych paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią + etykieta.
 2. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m2.
  Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych, bądź zakup brakującej ilości.
 3. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m2 układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnie zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne docinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej posiadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi od 3 mm do 5 mm.
  Katalog jest udostępniany bezpłatnie i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
  KEFAL zastrzega sobie prawo do zmiany cen i błędów edytorskich. Niniejszy wykaz produktów ma na celu przedstawienia planowanego asortymentu na dany sezon dlatego też nie gwarantujemy państwu pełnej dostępności produktów zawartych w katalogu, który nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego (art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego – Dz.U. 64.1693 ze zm. oraz ustawa z dnia 27.02.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckie] oraz zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U. 02.141.1176 za zm.).