Kefal > Strefa partnera > WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI

WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI

DRUK DO POBRANIA :

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE KEFAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI NA WYROBY BETONOWE W FIRMIE KEFAL Kempisty sp.j. ul. Biała 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

KEFAL gwarantuje Kupującemu jakość sprzedawanych wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia. Sprzedawane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów krajowych określonych w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.”
KEFAL wystawia Deklarację Właściwości Użytkowych wyrobu na prośbę Kupującego. Na każdej palecie/opakowaniu znajduje się „etykieta” zawierająca dane o dokumencie odniesienia, na zgodność z którym produkowany był wyrób oraz o właściwościach i klasach wyrobu.

 1. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez KEFAL wynosi 3 lata.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
 3. KEFAL jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadach wyrobów w chwili zawarcia umowy.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy wyrób zostanie wymieniony na nowy wolny od wad lub w uzgodnieniu z Kupującym przeceniony i przekwalifikowany na wyrób pozagatunkowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z jego wbudowaniem do czasu poinformowania KEFAL i ustalenia toku dalszego postępowania. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.
 6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi KEFAL o ujawnionych wadach w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
 7. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania wyrobu Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów (punkty dealerskie) lub bezpośrednio w dziale sprzedaży KEFAL. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji przez KEFAL warunki usunięcia szkody zostaną określone na piśmie za obustronnym porozumieniem.
 8. Nie podlegają gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia:
  • odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu dopuszczone przez odpowiednie normy,
  • wykwity wapienne w postaci białego nalotu,
  • odchylenia w jednolitości faktury warstwy wierzchniej,
  • odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmiennością surowców,
  • występowanie niewielkich wypływek na krawędziach wyrobów bez fazowych,
  • różnice w odcieniach pustaków i daszków betonowych (nieznaczne) – które nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają następujące czynniki: kolor kruszyw, temperatura, wilgotność itp.
  • pory – niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji,
  • mechaniczne uszkodzenia (nieznaczne) – otarcia, rysy, odpryski powstałe podczas załadunku, transportu i rozładunku.
 9. Wyroby nie pełnowartościowe, tzw. wyroby niezgodne nie są objęte gwarancją.
 10. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia wyrobów powstałe w wyniku:
  • niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
  • niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,
  • niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów,
  • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów,
  • niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów,
  • niewłaściwego montażu elementów ogrodzeniowych,
 11. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
  • pisma reklamacyjnego.
  • oryginału dowodu zakupu wyrobów.
  • etykiet wyrobów załączonych do palet.
 12. Gwarancją nie są objęte wadliwe wyroby w ilości nie przekraczającej 1% zamówienia. Jest to ilość wadliwych wyrobów uwzględniona w cenie, która może ulec uszkodzeniu podczas pakowania, transportu itp.
 13. W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o mianie kodeksu cywilnego (DZ. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1146).
 14. Szczegóły dotyczące sprzedaży można uzyskać w Ogólnych Warunkach Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej w siedzibie firmy.
 15. Elementy łupane są poddane procesowi łamania betonu. Każdy element jest niepowtarzalny, a jego różne powierzchnie są naturalnym efektem tego procesu i nie stanowią podstaw do reklamacji.
 16. Sposób montażu ogrodzeń z elementów łupanych przedstawia Instrukcja Montażu Ogrodzenia dostępna w siedzibie firmy. Niewłaściwe wykonanie ogrodzenia (niezgodne z instrukcją) prowadzi do jego zniszczenia, co pozbawia Nabywcę praw do gwarancji na wyrób. Ogrodzenie to można stosować wyłącznie do wznoszenia na wysokość 2,20 m od poziomu przylegającego terenu. Reklamacji nie podlegają również wyroby uszkodzone podczas klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków losowych oraz podczas wiatrów przekraczających 22 m/s.
 17. W chwili stwierdzenia wad elementów ogrodzenia betonowego Nabywca zobowiązany jest wstrzymać pracę przy budowie konstrukcji i składa reklamację. Przedstawiciel firmy KEFAL dokonuje oględzin na miejscu planowanego wbudowania produktu. W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji producent zobowiązany jest do wymiany wadliwych wyrobów w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie. Producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w momencie gdy Nabywca wiedział o wadzie wyrobu w chwili jego odbioru lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża jego parametrów użytkowych.
 18. Parametry techniczne spełniają wymagania norm:
  PN-EN 1339:2005 /AC:2007 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
  PN-EN 1338:2005 /AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
  PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań
  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004; „Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.”
  PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych Cz.3: Elementy murowe z betonu kruszcowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
  PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów