Torino biały z grafitem

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. DEFINICJE
Sprzedający – KEFAL Kempisty sp.j. ul. Biała 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówie¬nie lub kupująca wyroby Sprzedającego
Konsument – osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), dokonująca czynności prawnej (złożenie zamówienia), która nie jest bezpośrednio związana z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.
Dealer – Pośrednik Handlowy
Strony – Sprzedający i Kupujący
Wyroby – wyroby własne i handlowe odsprzedawane przez Sprzedającego
Produkty – wyroby produkowane przez Sprzedającego
Cennik – aktualny standardowy cennik dla Wyrobów sporządzony przez Sprzedającego
OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedającego
Strata rzeczywista – strata którą Sprzedający poniósł oraz korzyść którą mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła (wartość zamówienia)
WUG – Warunki Udzielania Gwarancji
Opakowania – drewniane palety transportowe o wymiarach 120×100 cm, oznaczone znakiem KEFAL

II. ZASADY OGÓLNE
1. OWS – stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu Art. 384 i nast. Kodeksu Cywilnego i są stosowane przez Sprzedającego. Stanowią one integralną część umów zamówień i obowiązują obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień.
W przypadkach nie przewidzianych w OWS zastosowanie ma Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2009 r. Nr 131 poz. 1075 z późn. zm. )
2. OWS – są podane do publicznej wiadomości w siedzibie Producenta.
3. OWS – są przekazywane Kupującemu jako załącznik do złożonego zamówie¬nia. W przypadku umowy zawieranej przez Kupującego z konsumentem, Kupu¬jący ma obowiązek zapoznać Konsumenta z postanowieniami OWS oraz WUG.
4. OWS – są przekazywane Dealerowi jako załącznik do umowy współpracy. Dealer ma obowiązek zapoznać Kupującego z postanowieniami OWS oraz WUG.

III. SIŁA WYŻSZA
1. Jeżeli zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy (zdarzenia o charakterze przypadkowym bądź naturalnym) Sprzedający jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z umowy i niniejszych warunków ogólnych, czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.
2. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego o wystą¬pieniu okoliczności określonych w pkt.1.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. W każdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupującego jest ona ograniczona do rzeczywistej straty.
V. GWARANCJA
1. Postanowienia gwarancyjne na wyroby są w Warunkach Udzielania Gwarancji dostępnych w sie¬dzibie Producenta.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego wynosi min. 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Kupującego. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 30 dni (za wyjąt¬kiem sytuacji, gdy strony ustalą inaczej) i wynikłej z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Producenta do realizacji zamówienia.
W przypadku produkcji towaru nietypowego czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony. Przy zamówieniach na elementy łupane okres realizacji wynosi min. 3 tygodnie.
2. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Kupujące¬go w zapłacie lub zwłoki w odbiorze Wyrobów dłuższej niż 14 dni od daty, w któ¬rej Sprzedający poinformował Kupującego o dostępności towaru na magazynie.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wyroby odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad jawnych. Od¬biór Wyrobów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedającego oznacza utratę praw Kupującego do jakich¬kolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Wyrobów.
2. W momencie odbioru Wyrobów wszelkie ciężary związane z Wyrobami, wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Wyrobów przechodzi na Kupującego.
3. Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub po-przez przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedają¬cego.
4. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedającego do miejsca wska¬zanego przez Kupującego, a miejsce wydania Wyrobów jest inne niż siedziba Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do odbioru jakościowego i ilościowe¬go Wyrobów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowa¬nym przez Sprzedającego.
5. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Sprzedającego Kupującemu z określe¬niem terminu i sposobu płatności należności za Wyroby. Za datę płatności Strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto lub do kasy Sprzedają¬cego.
6. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedającemu przysługuje prawo nalicza¬nia odsetek w wysokości ustawowej.
7. Po upływie terminu płatności Sprzedający ma prawo wstrzymać wydawanie Wyrobów Kupującemu, a wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedającego z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez Kupującego w zwłokę, pozbawiają Kupującego możliwości dochodzenia jakich¬kolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedającego wobec Kupującego lub skorzystania przez Sprze¬dającego z innych uprawnień, o których mowa powyżej.
8. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj palety transportowe po-zostają one własnością Sprzedającego. W przypadku opóźnienia w płatnościach Sprzedający może skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych, a nie zapłaco¬nych Wyrobów i opakowań. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez Sprzedającego w ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania.
9. Pracownik Działu Sprzedaży Sprzedającego może odmówić realizacji zamówie¬nia jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa Kupującego, która może wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone Wyroby lub zapłata będzie dokonana z opóźnieniem, w szczególności gdy Kupujący wcześniej nie dotrzymywał terminów płatności lub istnieją podstawy do wytoczenia przez Sprzedającego powództwa przeciwko Kupującemu albo Sprzedający wszczął przeciwko Ku¬pującemu postępowanie na drodze sądowej, w szczególności w związku z nie wywiązywaniem się przez Kupującego z obowiązków umownych wobec firmy Sprzedającego, jak również Kupujący został postawiony w stan upadłości bądź jest wobec niego prowadzone postępowanie naprawcze
10. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym trans-portem, zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu przed odbiorem podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane:
imię i nazwisko kierowcy,
serię i numer dokumentu tożsamości
numer rejestracyjny pojazdu,
numer i datę zamówienia
rodzaj i ilość towaru, który podlega odbiorowi.

Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem tożsamości na żądanie Sprzedającego.
11. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę upraw¬nioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego.
12. Sprzedający ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie nie posiadającej wymaganego upoważnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupu¬jący jest odpowiedzialny wobec Sprzedającego za koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia w szczególności koszty składowania Wyrobów.
13. W przypadku, gdy Sprzedający dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego przez Kupującego, obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, aby we wska¬zanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Wyrobów.
14. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego brak jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedający ma prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu Kupującego na koszt i odpowiedzialność Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego.
15. Sprzedaż kostki brukowej prowadzona jest na pełne jednostki paletowe (ilość m² zależna od wzoru)
16. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m2. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek pod¬stawowych, bądź zakup brakującej ilości.
17. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m2 układanej powierzchni obejmu¬je także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnie zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne docinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej po¬siadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi od 3 mm do 5 mm.
19. Elementy łupane są poddane procesowi łamania betonu. Każdy element jest niepowtarzalny a jego różne powierzchnie są naturalnym efektem tego procesu i nie stanowią podstaw do reklamacji. Różnice w kolorach oraz wykwity wapien¬ne wynikają z naturalnych surowców mineralnych wykorzystanych do produkcji i nie stanowią podstawy do reklamacji.
20. Zaleca się montaż ogrodzenia z pustaków jednej partii produkcyjnej. Zaleca się impregnację el. ogrodzeniowych celem zabezpieczenia przed zabrudzeniem etc.
21. Szczegółowe informacje dotyczące montażu elementów łupanych można znaleźć w instrukcji montażu ogrodzenia łupanego. W przypadku wadliwego montażu ogrodzenia, niezgodne ze sztuką budowlaną Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewent. szkody.
22. Elementy łupane są pakowane na kaucjonowanych paletach transportowych, których kaucja jest doliczana na fakturze z towarem.
23. Kaucja za palety jest doliczana do faktury wystawionej Kupującemu w wy¬sokości odpowiednio:
– paleta transportowa: 20,00 + 23% VAT/szt.
24. Rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dotyczą tylko i wyłącznie opakowań nieuszkodzonych, zwróconych w terminie. Termin zwrotu opakowań wynosi 60 dni od daty wydania z magazynu.
25. Przekroczenie terminu zwrotu opakowań skutkuje nie przyjęciem opakowań oraz nie zwróceniem pobranej kaucji.
26. W przypadku zwrócenia opakowań w terminie Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie wystawić fakturę Sprzedającemu na zwróconą ilość.
27.Opakowania zwracane są na koszt Kupującego. Przy realizacji dostaw na in¬westycje istnieje możliwość odbioru opakowań przez auto dostarczające wyroby betonowe na budowę. W żadnym wypadku zwrot nie może powodować dodat¬kowych kosztów usługi po stronie Sprzedającego, chyba że Kupujący akceptuje uregulowanie powstającej należności. Opakowania powinny być uporządkowane i złożone w sposób możliwy do odebrania przez Kierowcę. Kierowca wraz z osobą upoważnioną do wydania opakowań, dokonują kontroli ilościowej i jakościowej. Kierowca wpisuje ilość zwróconych palet na dokumencie WZ i parafuje z Klientem zwróconą ilość.
28. W spornych kwestiach, prawem właściwym jest prawo polskie.
29. Wszelkie zmiany OWS wymagają formy pisemnej.
30. Gwarancją nie są objęte produkty pozagatunkowe.
31. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, za skutki wynikające z niewłaści¬wego podania w zamówieniu danych, uniemożliwiających poprawną realizację zamówienia.
32. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy, Strony poddadzą do rozstrzy¬gnięcia sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
33. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz OWS, mają zastosowa¬nie przepisy Kodeksu Cywilnego.
WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI NA WYROBY BETONOWE W FIRMIE KEFAL Kempisty sp.j. ul. Biała 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

KEFAL gwarantuje Kupującemu jakość sprzedawanych wyrobów i ich zgod-ność z dokumentami odniesienia. Sprzedawane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów krajowych określonych w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.”
KEFAL wystawia Deklarację Właściwości Użytkowych wyrobu na prośbę Ku-pującego. Na każdej palecie/opakowaniu znajduje się „etykieta” zawierająca dane o dokumencie odniesienia, na zgodność z którym produkowany był wyrób oraz o właściwościach i klasach wyrobu.
1. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez KEFAL wynosi 3 lata.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i ter¬minowej zapłaty za odebrane wyroby.
3.KEFAL jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupu-jący wiedział o wadach wyrobów w chwili zawarcia umowy.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy wyrób zostanie wymieniony na nowy wolny od wad lub w uzgodnieniu z Kupującym przeceniony i przekwali¬fikowany na wyrób pozagatunkowy.
5. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzy¬mania się z jego wbudowaniem do czasu poinformowania KEFAL i ustalenia toku dalszego postępowania. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.
6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi KEFAL o ujawnionych wadach w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
7. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania wyrobu Kupujący powi¬nien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów (punkty dealerskie) lub bezpośrednio w dziale sprzedaży KEFAL. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. W przypadku uzna¬nia reklamacji przez KEFAL warunki usunięcia szkody zostaną określone na piśmie za obustronnym porozumieniem.
8. Nie podlegają gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia:
– odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu dopuszczone przez odpowiednie normy,
– wykwity wapienne w postaci białego nalotu,
– odchylenia w jednolitości faktury warstwy wierzchniej,
– odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmien¬nością surowców,
– występowanie niewielkich wypływek na krawędziach wyrobów bezfazowych,
– różnice w odcieniach pustaków i daszków betonowych (nieznaczne) – które nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają następujące czynniki: kolor kruszyw, temperatura, wilgotność itp.
– pory – niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji,
– mechaniczne uszkodzenia (nieznaczne) – otarcia, rysy, odpryski powstałe pod¬czas załadunku, transportu i rozładunku.
9. Wyroby nie pełnowartościowe, tzw. wyroby niezgodne nie są objęte gwarancją.
10. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia wyrobów powstałe w wyniku:
– niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
– niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,
– niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów,
– niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów,
– niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów,
– niewłaściwego montażu elementów ogrodzeniowych,
11. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
– pisma reklamacyjnego.
– oryginału dowodu zakupu wyrobów.
– etykiet wyrobów załączonych do palet.
12. Gwarancją nie są objęte wadliwe wyroby w ilości nie przekraczającej 1% za¬mówienia. Jest to ilość wadliwych wyrobów uwzględniona w cenie, która może ulec uszkodzeniu podczas pakowania, transportu itp.
13. W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o mianie kodeksu cywilnego (DZ. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1146).
14. Szczegóły dotyczące sprzedaży można uzyskać w Ogólnych Warunkach Sprze¬daży dostępnych na stronie internetowej w siedzibie firmy.
15. Elementy łupane są poddane procesowi łamania betonu. Każdy element jest niepowtarzalny, a jego różne powierzchnie są naturalnym efektem tego procesu i nie stanowią podstaw do reklamacji.
16. Sposób montażu ogrodzeń z elementów łupanych przedstawia Instrukcja Montażu Ogrodzenia dostępna w siedzibie firmy. Niewłaściwe wykonanie ogrodzenia (niezgodne z instrukcją) prowadzi do jego zniszczenia, co pozbawia Nabywcę praw do gwa¬rancji na wyrób. Ogrodzenie to można stosować wyłącznie do wznoszenia na wysokość 2,20 m od poziomu przylegającego terenu. Reklamacji nie podlegają również wyroby uszkodzone podczas klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wy¬padków losowych oraz podczas wiatrów przekraczających 22 m/s.
17. W chwili stwierdzenia wad elementów ogrodzenia betonowego Nabywca zobowiązany jest wstrzymać pracę przy budowie konstrukcji i składa reklama-cję. Przedstawiciel firmy KEFAL dokonuje oględzin na miejscu planowa¬nego wbudowania produktu. W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji producent zobowiązany jest do wymiany wadliwych wyrobów w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie. Producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w momencie gdy Nabywca wiedział o wadzie wyrobu w chwili jego odbioru lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża jego parametrów użyt¬kowych.
18. Parametry techniczne spełniają wymagania norm:
PN-EN 1339:2005 /AC:2007 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
PN-EN 1338:2005 /AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004; „Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.”
PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych Cz.3: Ele¬menty murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów

DODATKOWE INFORMACJE
1. Wyroby są sprzedawane na zwrotnych paletach transportowych i zabezpieczo¬ne taśmą lub folią + etykieta.
2. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m2.
Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych, bądź zakup brakującej ilości.
3. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m2 układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnie zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne docinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej po¬siadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi od 3 mm do 5 mm.
Katalog jest udostępniany bezpłatnie i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
KEFAL zastrzega sobie prawo do zmiany cen i błędów edytorskich. Niniejszy wykaz produktów ma na celu przedstawienia planowanego asortymentu na dany sezon dlatego też nie gwarantujemy państwu pełnej dostępności produk¬tów zawartych w katalogu, który nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego (art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego – Dz.U. 64.1693 ze zm. oraz ustawa z dnia 27.02.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckie] oraz zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U. 02.141.1176 za zm.).