WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI

0

WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi Warunkami Udzielania Gwarancji.

WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI NA WYROBY BETONOWE W FIRMIE KEFAL Kempisty sp.j.  ul. Biała 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

KEFAL  gwarantuje Kupującemu jakość sprzedawanych wyrobów i ich zgod­ność z dokumentami odniesienia. Sprzedawane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów krajowych określonych w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.”

KEFAL wystawia Deklarację Właściwości Użytkowych wyrobu na prośbę Ku­pującego. Na każdej palecie/opakowaniu znajduje się „etykieta” zawierająca dane o dokumencie odniesienia, na zgodność z którym produkowany był wyrób oraz o właściwościach i klasach wyrobu.

 1. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez KEFAL wynosi 3 lata.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i ter­minowej zapłaty za odebrane wyroby.

3.KEFAL jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupu­jący wiedział o wadach wyrobów w chwili zawarcia umowy.

 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy wyrób zostanie wymieniony na nowy wolny od wad lub w uzgodnieniu z Kupującym przeceniony i przekwali­fikowany na wyrób pozagatunkowy.
 2. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzy­mania się z jego wbudowaniem do czasu poinformowania KEFAL i ustalenia toku dalszego postępowania. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.
 3. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi KEFAL o ujawnionych wadach w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
 4. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania wyrobu Kupujący powi­nien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów (punkty dealerskie) lub bezpośrednio w dziale sprzedaży KEFAL. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. W przypadku uzna­nia reklamacji przez KEFAL warunki usunięcia szkody zostaną określone na piśmie za obustronnym porozumieniem.
 5. Nie podlegają gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia:

– odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu dopuszczone przez odpowiednie normy,

– wykwity wapienne w postaci białego nalotu,

– odchylenia w jednolitości faktury warstwy wierzchniej,

– odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmien­nością surowców,

– występowanie niewielkich wypływek na krawędziach wyrobów bezfazowych,

– różnice w odcieniach pustaków i daszków betonowych (nieznaczne) – które nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają następujące czynniki: kolor kruszyw, temperatura, wilgotność itp.

– pory – niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji,

– mechaniczne uszkodzenia (nieznaczne) – otarcia, rysy, odpryski powstałe pod­czas załadunku, transportu i rozładunku.

 1. Wyroby nie pełnowartościowe, tzw. wyroby niezgodne nie są objęte gwarancją.
 2. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia wyrobów powstałe w wyniku:

– niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,

– niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,

– niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów,

– niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów,

– niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów,

– niewłaściwego montażu elementów ogrodzeniowych,

 1. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:

– pisma reklamacyjnego.

– oryginału dowodu zakupu wyrobów.

– etykiet wyrobów załączonych do palet.

 1. Gwarancją nie są objęte wadliwe wyroby w ilości nie przekraczającej 1% za­mówienia. Jest to ilość wadliwych wyrobów uwzględniona w cenie, która może ulec uszkodzeniu podczas pakowania, transportu itp.
 2. W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o mianie kodeksu cywilnego (DZ. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1146).
 3. Szczegóły dotyczące sprzedaży można uzyskać w Ogólnych Warunkach Sprze­daży dostępnych na stronie internetowej w siedzibie firmy.
 4. Elementy łupane są poddane procesowi łamania betonu. Każdy element jest niepowtarzalny, a jego różne powierzchnie są naturalnym efektem tego procesu i nie stanowią podstaw do reklamacji.
 5. Sposób montażu ogrodzeń z elementów łupanych przedstawia Instrukcja Montażu Ogrodzenia dostępna w siedzibie firmy. Niewłaściwe wykonanie ogrodzenia (niezgodne z instrukcją) prowadzi do jego zniszczenia, co pozbawia Nabywcę praw do gwa­rancji na wyrób. Ogrodzenie to można stosować wyłącznie do wznoszenia na wysokość 2,20 m od poziomu przylegającego terenu. Reklamacji nie podlegają również wyroby uszkodzone podczas klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wy­padków losowych oraz podczas wiatrów przekraczających 22 m/s.
 6. W chwili stwierdzenia wad elementów ogrodzenia betonowego Nabywca zobowiązany jest wstrzymać pracę przy budowie konstrukcji i składa reklama­cję. Przedstawiciel firmy KEFAL dokonuje oględzin na miejscu planowa­nego wbudowania produktu. W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji producent zobowiązany jest do wymiany wadliwych wyrobów w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie. Producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w momencie gdy Nabywca wiedział o wadzie wyrobu w chwili jego odbioru lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża jego parametrów użyt­kowych.
 7. Parametry techniczne spełniają wymagania norm:
 • PN-EN 1339:2005 /AC:2007 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
 • PN-EN 1338:2005 /AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
 • PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań
 • PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004; „Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.”
 • PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych Cz.3: Ele­menty murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
 • PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów

 

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Wyroby są sprzedawane na zwrotnych paletach transportowych i zabezpieczo­ne taśmą lub folią + etykieta.
 2. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m2.

Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych, bądź zakup brakującej ilości.

 1. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m2 układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnie zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne docinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej po­siadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi od 3 mm do 5 mm.

Katalog jest udostępniany bezpłatnie i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

KEFAL zastrzega sobie prawo do zmiany cen i błędów edytorskich. Niniejszy wykaz produktów ma na celu przedstawienia planowanego asortymentu na dany sezon dlatego też nie gwarantujemy państwu pełnej dostępności produk­tów zawartych w katalogu, który nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego (art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego – Dz.U. 64.1693 ze zm. oraz ustawa z dnia 27.02.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckie] oraz zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U. 02.141.1176 za zm.).