Kefal > Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna klientów/kontrahentów oraz przyszłych klientów:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KEFAL KEMPISTY SPÓŁKA JAWNA., wiodąca działalnością jest:

23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

Celem zbierania danych jest:

  • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a przekazanych drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio,
  • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie lub przez listonosza/kuriera lub elektronicznie. Adres Administratora Danych Osobowych: KEFAL KEMPISTY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 3, email: ksiegowosc@kefal.pl

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia informacji o usłudze lub jej wykonania. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie Pani/ Panu informacji o ofercie lub wykonanie umowy zamówionej usługi.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim (jedynie w celu wykonania usługi). Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu (strona internetowa).

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych (oprócz niezbędnych danych do wykonania usługi).

 

Ostrów Mazowiecka dn. 28.05.2018 r.

 

Polityka prywatności RODO